Què és la demència?

La demència és la pèrdua o debilitament de les facultats mentals, el deteriorament en la memòria. La demència, que generalment és progressiva, pot ser deguda a l'edat o a una malaltia i es caracteritza per alteracions en la memòria i algun altre trastorn, com en la conducta o el caràcter, el llenguatge, el reconeixement d'objectes, el control voluntari del moviment, l'execució de diferents tasques, com la planificació, organització, etc.

Aquest tipus de malaltia cognitiva és una de les més dures que pot afrontar una persona, tant la persona que la pateix com el seu cuidador s'enfronten a diferents barreres per a les quals cal estar preparats.

L'Alzheimer és la causa més comuna de la demència amb més d'1,2 milions de persones diagnosticades. Més entre un 30 i un 40% de població estimada que la pateixen però no estan diagnosticats. En la fase precoç d'aquesta malaltia és difícil el seu diagnòstic.

És important per als cuidadors intentar reconèixer les fases de la demència i així poder diagnosticar la malaltia el més aviat possible.

La demència afecta les activitats quotidianes, d'aquí que es necessiti de suport moltes vegades extern, com el servei d'ajuda a domicili que ofereix Suara.

Els problemes cognitius de la demència

Quan alguna persona té problemes cognitius, de demència o en la conducta a causa del mal funcionament del cervell, hi ha ajudes que ens permeten dur a terme una vida el més autònoma possible. A continuació, us proposem algunes pautes que poden ser útils per a les persones amb aquests problemes i els seus familiars i/o cuidadors per tipus de trastorn:

Problemes en la comunicació

 • Utilitzar frases curtes i simples
 • No donar molta informació en una mateixa intervenció. Indicar el que volem que faci pas a pas.
 • Mirar als ulls quan es parla i mantenir la mirada. El contacte físic càlid també és molt important.
 • Utilitzar gestos per recolzar el que s'està dient (assenyalar, indicar, …)
 • No passar d'un tema a un altre ràpidament ni d'imprevist
 • Repetir el missatge donat
 • Realitzar preguntes simples i si pot ser tancades, i que la resposta no sigui molt llarga
 • Transmetre el missatge de forma tranquil·la, senzilla i calmada
 • Preguntar-li directament si ha entès el nostre missatge
 • Premiar l'esforç de la persona en comptes del resultat final

Problemes d'orientació

 • Crear un calendari gran i ben visible perquè la persona pugui situar-se en el temps. Podem treballar amb la persona el dia de la setmana, mes i any al qual estem diàriament. O recordar per exemple l'estació en què estem.
 • Posar indicadors a les portes de les habitacions més principals, dels objectes que més s'utilitzen, dels calaixos que s'obren més freqüentment, etc.
 • Col·locar un rellotge gran i visible de paret, ens podrà a ajudar per recordar a la persona i preguntar en quina part del dia ens trobem i/o l'hora.
 • Crear rutines diàries ajuda també en l'orientació de la persona.

Problemes d'atenció

 • Davant el cansament i la fatiga realitzar activitats i tasques més senzilles i simples
 • Establir períodes de descans durant les activitats que es duguin a terme
 • Simplificar les instruccions davant activitats més dificultoses i així poder reduir la quantitat d'informació que se li dóna a la persona
 • Reduir estímuls que puguin distreure la persona, crear ambients més simples. Fomentar el silenci, afavorir ambients amb poca gent, evitar la càrrega de decoració, etc. Afavorir un entorn senzill, estable i segur.
 • Guiar la persona, recalcar l'atenció en l'important, detallar més la informació del missatge que li volem transmetre, tant verbalment com amb gestos.
 • Donar-li un temps suficient i prudencial (segurament més del que necessitaria una persona sense aquest tipus de problemes) perquè pugui realitzar una tasca o activitat concreta. Les presses generen més estrès a la persona, i el seu rendiment baixa.
 • Intentar combinar tasques difícils amb tasques més senzilles. Això farà mantenir més l'interès i atenció de la persona, i farà que no es cansi tant.
 • Establir prioritats. No podrem resoldre tots els problemes, així que escollim aquells que faran potenciar l'autonomia de la persona.
 • Fomentar activitats que li agraden i coneguin davant de les que no.

Problemes de memòria

 • Fer servir ajudes externes, com per exemple, l'agenda per apuntar cites, realitzar llistes per a la compra o tasques pendents, calendari per a festes i aniversaris, etc. Aquests ajuts si es treballen diàriament amb la persona, poden acabar convertint-se en un hàbit.
 • Intentar agrupar la informació, o donar la informació en forma de joc per facilitar el seu aprenentatge.
 • Deixar i posar les coses que s'utilitzen habitualment en el mateix lloc i no canviar-les de lloc.