Si la situació personal i l’estat de salut ho permet, la prioritat de les persones grans és viure a casa, on han viscut sempre, en l'entorn que coneixen i amb les persones que els són familiars. Ara bé, no sempre les condicions de l’habitatge són les més facilitadores per l’estada de la persona gran al domicili: alguns programes municipals d’arranjament d’habitatges ens poden ajudar a fer més fàcil la permanència a la pròpia llar.

 Sovint les petites reformes a la llar són una de les primeres necessitats de les persones grans amb dificultats d’autonomia que, moltes vegades, viuen soles i disposen de pocs recursos econòmics per fer-ne front. Molts habitatges tenen barreres físiques i/o funcionals que dificulten les activitats de la vida diària a les persones grans. Entre les actuacions més comunes i que són necessàries a les llars amb persones d’edat avançada, destaquen les següents: substitució de la banyera per dutxa, canvi d’aixetes de cuina, bany o dutxa per models de fàcil ús, substitució del W.C., el lavabo o eliminació del bidet, canvi o inclinació del mirall, substitució de la placa de gas a la cuina per una elèctrica, reforç de la il·luminació en zones de pas, ampliacions de portes, canvis de gir de porta, anivellament (petites rampes), i/o instal·lació d’ajuts tècnics (com ara agafadors i barres de recolzament, passamans, seients de dutxa, alça-vàters, etc.).

Els ajuts tècnics són dispositius destinats a persones amb manca carència d’autonomia temporal o permanentment, que els són útils per tenir un major grau d'autonomia en les activitats de la vida diària.

 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat fan propostes orientades a afavorir que les persones grans puguin romandre a casa seva el màxim temps i amb les millors condicions possibles d’habitabilitat i accessibilitat. En aquesta línia són molts els municipis catalans que disposen de Programes d’Arranjament de l’Habitatge. Us en podeu informar al vostre Ajuntament.

 A banda, la Generalitat de Catalunya disposa d’una convocatòria anual de subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona ja que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

Aquestes subvencions van dirigides a unitats de convivència on algun dels seus membres sigui una persona de més de 65 anys i que visquin a l'habitatge objecte de l’arranjament de forma habitual i/o permanent. Les condicions que es demanen són les següents: la persona gran no ha de tenir una autonomia suficient per a realitzar les activitats de vida diària (com ara la higiene, alimentació, mobilitat o semblants); han de tenir el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre. Els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a dos vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), variant aquesta quantia segons el número de membres de la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l'habitatge. (Font: Generalitat de Catalunya)

 A la ciutat de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge estableix una convocatòria anual d’ajuts a la rehabilitació. Aquestes ajudes se centren a reformar l’interior dels habitatges i assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat perquè siguin saludables i eficients. Tanmateix, a través de la cartera de serveis i ajudes a les persones, l’Ajuntament de la ciutat comtal, disposa d’un programa d’Ajuts tècnics per a adaptació a la llar i/o productes de suport. El servei ofereix assessorament, valoració, instal·lació i entrenament de l'aparell de suport a través d'un terapeuta ocupacional. El tràmit es fa a través del vostre centre de serveis socials de referència, i el poden demanar totes les persones residents a Barcelona de 65 o més anys, que tinguin dificultats per a  realitzar les activitats de la vida diària i que disposin d’escàs suport social i/o econòmic. (Font: Ajuntament de Barcelona)

 Per a d’altres municipis de la demarcació de Barcelona, la Diputació ofereix el Programa d’Arranjament d’Habitatges. Ajuntaments com Sabadell, Terrassa, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, entre molts d’altres, s’hi acullen. La informació dels diferents programes està disponible a la seu de cada Ajuntament.