El model d’atenció centrat en la persona, es treballa tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot: el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure.

L’enfoc del nostre treball professional als centres de Suara és: 

La persona és l’eix vertebrador

La persona és l’eix vertebrador i la raó de ser del servei, per tant, els centres residencials s’estructuren de manera que la persona i els seus familiars participen en totes les decisions que els hi afecten, des del pre-ingrés a la baixa del centre residencial, tant en la forma de rebre l’atenció com en la dinàmica funcional i en el seu entorn. 

La vida quotidiana al centre l’escull la persona 

A partir dels desitjos de la persona organitzem la vida quotidiana del centre residencial amb diferents franges horàries per realitzar els àpats i la higiene personal, les activitats, rebre visites, etc, perquè la persona pugui viure segons el seu estil de vida.

Les activitats de vida diària són l’eix central

El serveis que s’ofereixen giren entorn a les activitats de vida diària de cadascuna de les persones que atenem i no pas al voltant del sistema organitzatiu, això vol dir que l’organització de les tasques i dels horaris del centre residencial els adapten als ritmes i les necessitats de cada moment.

Respectuosos amb els drets i la dignitat de la persona

Respectem els drets de les persones grans perquè són els mateixos que qualsevol altre grup d’edat i són tractats respectant la seva dignitat, per aquest motiu tota l’atenció que donem esta enfocada a partir de les capacitats que té la persona, independentment del seu grau d’autonomia o capacitat cognitiva. 

Situem la mirada en les capacitats de la persona

Reconeixem les capacitats de la persona encara que aquestes estiguin preservades perquè ens ajuda a construir a partir del que tenim i no a partir del que ja no hi és, així totes les activitats que es proposen estan pensades des del que la persona pot fer.

Els suports són personalitzats

Els suports que oferim, recursos, horaris, etc. estan personalitzats, perquè la persona se senti més segura i li doni benestar.

Facilitem les relacions

Tenim cura de que la persona continuï mantenint el seu estil de vida; relacions amb els amics, amb el seu entorn, per aquest motiu oferim espais de relació en el propi centre residencial, en el barri o incorporant noves tecnologies si s’ha de relacionar amb alguna persona que no es pot desplaçar.

Garantim els principis ètics

Els professionals estan formats en ètica i participen en els espais de reflexió ètica. Així garantim la incorporació de la perspectiva ètica en la pràctica quotidiana en l’atenció a les persones grans. Aquests espais ens faciliten elements per  l’anàlisi, la reflexió i la presa de decisions davant de situacions èticament problemàtiques.

Col·laborem amb les famílies

La família té un paper molt important, és el suport que sempre ha tingut la persona i que quan entra a viure en el centre residencial la família té l’opció de seguir de prop la seva cura, si així ho desitja la persona, i continuar el vincle que tenien. En el cas de les persones amb deteriorament cognitiu greu, és la família i/o la persona que coneix les seves rutines, les seves preferències, i els seus valors qui la  seguirà de prop. 

Dissenyem amb i per a tothom

Les persones ateses i la família, en el cas de persones amb greu deteriorament cognitiu, participen en el disseny de l'espai expressant els seus interessos per tal que totes les persones les puguin fer servir independentment de la seva capacitat.

Som Transparents 

La informació que donem és clara i complerta en relació a l’atenció, als serveis que oferim, en els comunicats a la família. És fiable, actualitzada i disponible a través de les eines de comunicació de que disposem per exemple App d’informació a les famílies. Les persones ateses i/o els seus familiars estan informats amb suficient antelació de qualsevol canvi que afecta al servei que reben.

Treball en xarxa

Realitzem la coordinació entre els professionals del centre residencial i aquells professionals que participen el pla d’atenció de la persona; professionals de la salut, treballador/a socials de referència, etc. 

L’ACP parteix del reconeixement de la dignitat de la persona. Donar-li un tracte digne significa que les nostres atencions  als centres es concentren en el seu benestar físic i emocional, el respecte i suport a les pròpies decisions i preferències en relació a la seva cura i vida quotidiana, la protecció i garantia de la intimitat i privacitat, la cura de la salut i la imatge personal, la promoció de la independència des de la creació d’entorns físics i socials facilitadors, el respecte a l’edat adulta, etc.

Els centres de Suara ofereixen una atenció integral i d’alta qualitat de vida a cadascuna de les persones que hi viuen, acompanyant-les des del respecte i la dignitat. És la importància de viure com a casa.