Durant el 2021 aproximadament van morir unes 43.000 persones que estaven en les llistes d'espera per a l'obtenció de l'ajuda per a la dependència segons dades que reporta el ministeri de drets socials, on Catalunya és la comunitat amb major llista d'espera, una xifra lamentable que equival a 130 persones que moren diàriament, principalment a causa de la burocràcia en els procediments.

A Catalunya trobem diverses ajudes per a les persones dependents, aquestes es recullen a la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència d'Espanya. Aquesta llei té com objectiu atendre a les persones dependents, que són aquelles persones que experimenten alguna dificultat física, intel·lectual o psíquica, per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD’S a partir d’ara), i precisen d’una tercera persona per efectuar aquestes activitats. 

Per accedir a la llei de dependència és necessari fer el tràmit previ de la sol·licitud de reconeixement del grau de dependència. Aquest procediment pot iniciar-se per petició de la persona que pot estar afectada per algun grau de dependència o per qui la representa legalment, una vegada emesa la resolució de reconeixement la persona entraria en el programa individual d'atenció (PIA) el qual determina les modalitats d'atenció més adients a les persones en situació de dependència. La gestió d’aquestes sol·licituds pertany als centres de serveis socials municipals. El document aplicatiu de la cartera de serveis socials de la Generalitat de Catalunya defineix els diferents tipus de prestació com als qui van dirigides, a més de la resta d'informació necessària per a aquest col·lectiu.

Segons la llei de dependència, existeixen tres graus de dependència:

  • Grau I (dependència moderada): La persona necessita ajuda d’una tercera per realitzar les AVD’s almenys una vegada al dia.
  • Grau II (dependència severa): La persona necessita ajuda dos o més vegades al dia per portar a terme les AVD’s.
  • Grau III (gran dependència): L’individu necessita ajuda en diverses ocasions durant el dia per realitzar les AVD’s.

Com s’ha comentat abans, dins la llei de dependència hi ha diferentes ajudes a les quals es pot accedir una vegada s’hagi reconegut el grau de dependència. Aquestes ajudes tenen com a finalitat evitar el sorgiment o l’empitjorament d’afeccions o discapacitats, i de les seves conseqüències, mantenint o potenciant les capacitats de les persones dependents per prendre les seves pròpies decisions i per realitzar les AVD’s. Les ajudes es poden dividir en dues parts, les prestacions econòmiques i les prestacions en forma de servei

Dins les prestacions econòmiques podem trobar:

  • La prestació per persona cuidadora no professional: Està destinada per a familiars o persones de l’entorn que no són professionals, i tenen cura de la persona dependent.
  • La prestació vinculada al servei: Té com a propòsit ajudar als costos que ha de cubrir la persona per accedir a rebre una assistència professional.
  • La prestació d’assistència personal: La seva finalitat és col·laborar en la contractació d’una assistència personal amb un nombre d’hores concretes, que proporcioni a la persona dependent una vida més autònoma en l’execució de les AVD’s.

Pel que fa a les prestacions en forma de servei, hi ha diverses i són les següents:

  • Teleassistència: Mitjançant aquesta es dona una resposta immediata a situacions d'emergència o d'inseguretat, soledat o aïllament a persones dependents al seu domicili. S’accedeix amb un medalló o braçalet que porta la persona en tot moment. Funciona tots el dies de l’any, les 24 hores.
  • Servei d’Ajuda o assistència a domicili (SAD): Servei que dóna atenció a la persona usuària al seu domicili. Se li ofereix assistència en les AVD’S i/o en la neteja de la llar. Té com a finalitat que la persona pugui seguir vivint al seu domicili.
  • Centre de dia: Aquest tipus de centre està pensat per aquelles persones que viuen al seu domicili, però tenen grans dificultats per portar a terme les AVD’s. Ofereix a les persones dependents atenció en les AVD’s, estimulació de les seves capacitats cognitives i físiques, i suport emocional i social tant a la persona usuària com a la seva família.
  • Residencies: Són centres que donen una atenció integral i contínua a la persona tot l'any, les 24 hores del dia. Poden tenir caràcter permanent o temporal.

Tant el departament de drets socials de la generalitat de Catalunya com el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) de l'institut de gent gran i serveis socials (IMSERSO) a nivell nacional, ens faciliten tota la informació i tràmits requerits per a accedir a aquests ajuts.

Davant l'evident nivell d'envelliment de la població a Espanya el qual s'incrementarà fins a l'any 2050 segons les projeccions demogràfiques disponibles de l'INE i l'Eurostat degut en gran part a l'augment de l'esperança de vida, la taxa de dependència es veurà multiplicada per dues aproximadament, el que fa que organitzacions i empreses privades desenvolupin i ofereixin serveis complementaris al de les institucions i programes socials de l'estat amb la finalitat de cobrir totes les necessitats de la població.

atenció a persones en situació de dependència

Suara cooperativa ens esforcem diàriament en aquesta missió per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència que confien en la nostra experiència tant en serveis d'atenció domiciliària com als centres de dia i residències de gent gran.

Si prefereixes que t'enviem la guia completa que hem preparat sobre com beneficiar-te de la llei de dependència , sol·licita'ns-ho aquí

Centre de dia Primer de Maig - Suara Gent Gran